Știitorii de carte din Hârlău la 1912

In 1912, statul român face o recenzare a populației. Printre scopurile recensământului a fost și cunoașterea populației cunoscătoare de carte (știitori și neștiitori de carte). Informațiile sunt interesante, însă mă voi opri deocamdată la comuna urbană Hârlău, la acea dată capitală de plasă. Datele au fost publicate în 1915 în lucrarea coordonată de Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea statisticei generale, cu numele Statistica știitorilor de carte din România, întocmită pe baza rezultatelor definitive, ale recensământului general al populației din 19 decembrie 1912, București 1915.

statistica știitori carte

In tabelul VII, este situația comunei urbane Hârlău. La aceea dată în județul Botoșani. Situația este separată, pentru români și străini (probabil cei de altă etnie), bărbați și femei.

La 1912, în Hârlău existau bărbați peste 8 ani, români 720 de persoane, din care 453 erau știitori de carte, iar 267 neștiitori de carte.

Bărbați peste 8 ani, de alte naționalități, 959 de persoane, din care știitori de carte 649, neștiitori de carte 310.

Femei (fete), peste 8 ani, românce 721 de persoane, din care 304 știitoare de carte, 417 neștiitoare de carte.

Femei (fete), peste 8 ani, de altă naționalitate, 1126 de persoane, din care știitoare de carte 548, neștiitoare de carte 578.

Total general, populație peste 8 ani din Hârlău: 1154 știitori de carte, 1572 neștiitori de carte, total general 3526 persoane.

Câteva concluzii: Neștiitori de carte la 1912 erau mai mult de jumătate din populația de peste 8 ani. Ponderea neștiitorilor de carte era mai mare în rândul femeilor. Contrar unor teorii, neștiitori de carte, erau atât din populația românească, cât și cea de altă etnie, în cazul Hârlăului, evreiască. Noțiunea de știitori de carte este foarte vagă, se baza strict pe cunoașterea scrisului și cititului. Se menționează că pentru bărbați, instituțiile care s-au preocupat de învățarea scrisului și cititului, au fost școala și armata, pentru femei doar școala.

In articolele următoare voi mai publica situația știitorilor de carte la 1912 din  Deleni, Scobinți și Cotnari.

Lasă un comentariu

Filed under Uncategorized

Avocatul Polizu-Micșunești, fostul stăpân a conacului Maxut, într- gravură.

In biblioteca digitală a Bibliotecii Naționale a României, la colecțiile de gravură, am găsit o interesantă gravură, datată 1898, București, unde apare avocatul Nicolae Polizu – Micșunești (1871-1931)

Avocatul, căsătorit cu Alexandra Ghica (Ghika), a devenit proprietarul conacului construit de tatăl soției, Constantin Ghica – Deleni la 1880-1887.

caricatura Polizu_Micșunesti

Gravura este o caricatură dedicată avocatului și are un text umoristic: Câte lacrămi(oare) am vărsat/ Aș face-o fântână’n sat.(Cântec popular)

De remarcat și o formație de dansuri can-can ce însoțește portretul avocatului. Probabil autorul face aluzie la obiceiurile galante ale avocatului. De, boieri de viță veche!

Lasă un comentariu

Filed under Uncategorized

Mănăstirea Aroneanu, o nouă viață

Aron Vodă în cea de a doua domnie 1592-1595, zidește o mănăstire în țarina târgului Iași. Biserica cu hramul Sfântul Nicolae, a fost înălțată pe locul unde a fost o altă biserică, ctitorie a domnului Alexandru Lăpușneanu, după ce a mutat capitala Moldovei de la Suceava la Iași.

La vremea zidirii acestui locaș, era o pădure de stajar, pe un platou îngust de 100-200 de metri în nord-vestul satului Aroneanu.

Referitor la construirea acestei biserici, cronicarul Grigore Ureche scrie în „Letopisețul Țării Moldovei” următoarele: „însă întăi socoti că, după atâtea răutăți ce făcuse, să să apuce să facă și vreun lucru bun, ca să nu-i vie cu osândă. Și s-au apucatu în anii 7102 (=1593 sau 1594), de au făcutu mănăstire în țarina Iașiloru, carea să chiamă Aron vodă, pre numele domnului, unde este hramul svetii Nicolae”.

Printr-un hrisov din 12 decembrie 1594, domnitorul ctitor a înzestrat mănăstirea, nou zidită numită „în țarină”” cu două sate. El a încredințat călugărilor români biserica construită de el. Mănăstirea, a fost în secolul XVII, înzestrată cu moșii și sate în ținuturile Iași, Vaslui, Tutova, Basarabia și și vii în Cotnari în ținutul Hârlăului.

Domnitorul Ieremia Movilă (1595-1600, 1600-1606) a închinat această mănăstire, printr-un hrisov din 25 mai 1606, la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos (după cum fusese închinată inițial de Petru Șchiopul), din acel moment stabilindu-se acolo călugări greci. În documentul sus-menționat, se menționează că mănăstirea a fost ctitorită de Alexandru Lăpușneanu, el fiind și cel care a înzestrat lăcașul, iar Aron vodă a făcut biserica de acum din pietre și lemn gata pe banii lui Petru voievod”. Ieremia Movilă știa de închinarea anterioară a mănăstirii, el mărturisind că era “unul dintre cei dintâi sfetnici” ai lui Petru Șchiopul atunci când a fost închinată pentru prima oară mănăstirea Sf. Nicolae la Muntele Athos.

Mănăstirea fiind așezată pe o culme ce ducea direct către târgul Iașilor, oștile străine: polone, turcești și tătare, au folosit mănăstirea și terenul din vecinătate ca bază de atac a târgului.

Fiind închinată grecilor, în 1821, după ce Eteria a fost nimicită de turci, mănăstirea ca și alte mănăstiri din ținutul Sucevei și Neamțului a fost prădată și arsă de turci. Din acel moment începe ruinarea mănăstirii. La secularizare mai exista doar biserica, anexele fiind dispărute.

In vremea domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1849-1856), mănăstirea avea trei proprietăți ce totalizau 2370 de fălci, teren arabil și păduri. ( Dr.Georgeta Crăciun –  Moldova în vremea domnitorului Grigore Alexandru Ghica 1849-1856 – structuri economice și structuri sociale, editura Noel, 1996 Iași p.74, tabelul II).

La 1863, averea mănăstirii  este secularizată, biserica mănăstirii devenind biserică parohială.

După 152 de ani, prin ample lucrări de reconstrucție mănăstirea Aroneanu va avea strălucirea de altădată.

In ziua de 7 noiembrie, zi de pomenire a morților, curtea și paraclisul improvizat în trapeza mănăstirii, erau pline de creștini din sat.

Biserica este în renovare, fiind consolidată, se lucrează la exterior și interiorul bisericii, s-a construit un zid de piatră pe perimetrul mănăstirii, este renovat turnul clopotniță, trapeza, chiliile și alte anexe. Curtea este pietruită cu piatră cubică. Este un imens șantier unde cu greu poți să treci.

Am făcut câteva fotografii:

Manast Aroneanu 009

Manast Aroneanu 011

Manast Aroneanu 010

In final un bust a domnului Moldovei, Aron Vodă voievod, așa cum ar trebui să aibă și Hârlăul pentru marele domn Ștefan cel Mare.

Manast Aroneanu 007

Ca să nu am comentarii de genul „școli și spitale și nu biserici și catedrale”,  fac precizarea că fondurile de reconstrucție provin de la Uniunea Europeană, într-un proiect ce este cuprins și renovarea mănăstirii Bârnova, ctitorie a lui Miron Barnovschi Movilă voievod.

Comentariile sunt închise pentru Mănăstirea Aroneanu, o nouă viață

Filed under Uncategorized

Simpozion, preot Dimitrie Bejan, ediția a VIII-a.

O zi de 9 noiembrie 2015 nefiresc de caldă și frumoasă. La mormântul preotului Dimitrie Bejan, fost căpitan în armata română, preot militar pe frontul de est, se săvârșește o slujbă de pomenire. La 21 septembrie s-au comemorat 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a acestui preot.

D_Bejan 006

Viața acestui preot a fost plină de suferințe de martir, ce a cunoscut și lagărele de prizonieri de război rusești și închisorile comuniste.

Ediția a VIII-a a simpozionului, a avut ca tematică „Duhovnicul de acasă”. Mărturiile participanților care l-au cunoscut au evidențiat înalta cultură pe care preotul a dobândit-o având dascăli și pe Dimitrie Gusti și Nicolae Iorga, a avut prieteni de vază ai culturii române pe care i-a cunoscut în închisori cum ar fi Nichifor Crainic, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Paul Zafiropol şi cu părinţi duhovniceşti ca Benedict Ghiuș, Arsenie Papacioc şi Dumitru Stăniloae.

Ajuns în Hârlău, cu domiciliul forțat, casa acestuia a devenit un loc de pelerinaj a multor creștini din oraș dar și din țară. A fost reținut în memoria celor care l-au cunoscut ca un om de cultură, un preot cu har și mai ales un fin psiholog, care deslușea sufletul și preocuparea celor care-i cautau un sfat duhovnicesc.

D_Bejan 008

Ce am reținut din cuvântul participanților, a fost preocuparea  și mâhnirea pe care slujitorii bisericii o resimt după atacurile, multe nemeritate din partea presei, a manifestanților ce au ieșit în stradă în ultimele zile.

Referințe:http://www.fericiticeiprigoniti.net/dimitrie-bejan

Comentariile sunt închise pentru Simpozion, preot Dimitrie Bejan, ediția a VIII-a.

Filed under Uncategorized

Două documente istorice despre satul Bădeni, comuna Scobinți.

In Buletinul Comisiei istorice a României, volumul VIII, editura Datina Românescă, 1929, Vălenii de Munte, p. 46-47, capitolul: Copii de documente din diferite arhive.
Buletin_1929
9 martie 1667, Solomon Bârlădianul vel logofăt și Miron Costin vel vornic și Vasile vel vornic, și Neculai Racoviță hatman, (…) scriem și dăm de știre cum au venit înaintea noastră Ștefan ce a fost paharnic și Ion Racoviță ginere, (…), de buna voie a lor, de nimeni nevoiți, nici asupriți, s-au învoit, și au întocmit înaintea noastră, și au împărțit sate, siliști și părți de ocini, mori și vii, câte au avut de la părinții săi, Toma Vornicul și despre maica lor Anna Vorniceasa: (…), Răușenii, sat întreg cu mori la ținutul Hârlăului, (…) și jumătate de Bădeni din ținutul Hârlăului, și Bădești, săliște întreg în ținutul Sucevei (…), și trei fălci de vie în dealul Mândrul la Cotnari cu crame gata, și patru fălci de vie la Hârlău în dealul (este loc alb n.a.), și trei fălci de vie în Priscop la Cotnari și o falce și jumătate la Cârjești (Cârjoaia?). Leat 7175, martie 9.

Un al doilea document descoperit în Biblioteca Municipiului București (digitală), este din în lucrarea lui Gheorghe Ghibănescu: Ispisoace și Zapise (documente slavo-române), volumul I, partea a II-a (1601-1631), publicație sub asuspiciile Epitropei casei Sf. Spiridon, 1907 Iași, p. 217.
ispisoc_1907
Documentul este un zapis din 25 ianuarie 7138 (1630). Zapisul de mărturie de la boierii Bașotă, prin care se arată cum au împărțit moșiile frații Toma Sulgerul și Iordache Cantacuzino.
Patrașco Bașotă vel logofăt și Gheorghe Bașotă vistiernic, scriem și mărturisim cu această carte a noastră, cum au venit înaintea noastră Toma sulgerul și fratele acestuia Iordache (Cantacuzino), de buna voie și de nimeni nevoiți, nici asupriți și s-au tocmit de bună voie lor și au împărțit sate ce au avut dare și miluire de la domni și cumpărătură, împreună au venit în partea lui Iordache (Cantacuzino):
(…) și Cucuteanii în ținutul Romanului, și jumătate de Bădeani (Bădeni) în ținutul Hârlăului cu tot venitul.
In partea domnei sale Toma postelnicul: (…) jumătate din satul Bădeani în ținutul Hârlăului.

Din documentele pe care le dețin și le-am studiat, în ținutul Hârlăului a existat un singur sat Bădeni. In documentele istorice apare și cu numele de Bădeani. Apreciez ca cele două documente de mai sus se referă la Bădeni pe Bahlui, în prezent sat în comuna Scobinți, județul Iași.
Amintesc că familia Cantacuzinilor au deținut moșia Ceplenița cu satele Ceplenița, cuturile Buhalnița și Bădenii. Sate ce au fost în stăpânirea Cantacuzinilor următorii 300 de ani.
Zapisul din 1630, este important că prezintă momentul trecerii satelor Ceplenița, Buhalnița și Bădenii din stăpânirea boierilor Bașotă în stăpânirea familiei Cantacuzină ramura Pașcanu (Canta în secolele XIX).
Referință: Miron Dumitru: Ținutul Hârlău – târguri, sate, mănăstiri, Editura PIM , 2015 Iași, p, 115, 122, 126.
Biblioteca Municipiului București – http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R

Comentariile sunt închise pentru Două documente istorice despre satul Bădeni, comuna Scobinți.

Filed under Uncategorized

Călători străini prin Moldova. Michaly Bay și Gaspar Papay despre satul Bădeni la 1706.

Michaly Bay și Gaspar Papay, originari din nordul Ungariei, în 1705 sunt trimiși de principile Transilvaniei, Francisc Rakoszy al II-lea, într-o misiune diplomatică la hanul tătarilor din Crimeia, Gazi Ghirai al III-lea. In drumul spre Crimeea trec prin Moldova.
Jurnalul de călătorie a celor doi diplomați a fost publicat în revista “Szazadok” ce aparea la Budapesta la 1873 cu titlul : Diarium Michalis Bay et Gasparis Papay, occasiune Expeditionis ad Potentissimum Tartarorum Chanum conscriptum.( Jurnalul scris a lui Michaly Bay și Gaspar Papay cu ocazia expediției la Hanatul tătar Pontic).
Acesta relatează drumul făcut prin munți pe timp de iarnă și că la 10 decembrie face popas în Băiceni, pe drumul spre Târgul Frumos.
La 13 decembrie fiind la Iași, sunt întâmpinați de secretarul domnului Antioh Constantin Cantemir. Pe 20 decembrie sunt primiți de voievod.
După îndeplinirea misiunii diplomatice în Hanatul Crimeii, se întorc în Moldova, ajung la Iași la 29 martie 1706. Abia pe 29 aprilie au plecat din Iași. Seara ajung în localitatea “Puten” pe Bahlui unde poposesc peste noapte.
Localitatea Puten, este identificată de autorii volumului Călători străini despre Țările Române vol. VIII, p. 243 cu Bădeni pe Bahlui (la sud de Hârlău). A doua zi călătorii au plecat spre Botoșani și la 7 mai ieșeau din Moldova pe la Vijnița, dincolo de Ceremuș.
Referință: Călători străini despre Țările Române vol. VIII, Editura Științifică și Enciclopedică 1983 București.
Notă. Dacă localitatea Puten, din jurnalul acestor diplomați este satul Bădeni, aflat la acea dată în ținutul Hârlău, ar fi cea mai veche atestare documentară a acestui sat. Totuși se pun câteva întrebări. De ce nu au mers la Hârlău să facă popas? In jurnalul de călătorii sunt relatări a acestor călători, cum au mai poposit peste noapte la cârciumi întâlnite în drum. La aceea dată, în Moldova în lipsa hotelurilor sau alte spații de cazare, cârciumile și sediile de menzil (poștă) erau singurele care asigurau adăpost și hrană călătorilor.

2 comentarii

Filed under Uncategorized

Documente medievale despre o localitatea medievală dispărută, Verbovții.

Doc. Buhalniți
In anul domnului 7108 (1600), domnul Moldovei, Eremia Movilă (Moghilă) dă la curtea domnească de la Suceava, un ispisoc de întărire marelui vornic Nestor Ureche (Nistor în documente), pentru o seamă de sate și moșii dobândite ca vislujenie (ca merit) de la Petru Rareș. Printre ocinile întărite sunt și următoarele localități:
O seliște (seliștea era o fostă vatră de sat) cu nume Ceapliniți (Ceplenița), fost sat cu o populație ruso-ruteană, așezată de Ștefan cel Mare după raidul facut în Polonia în 1498. Numele de Ceplenița vine din slavonul ceapla – цапля – bâtlan. (a se vedea și https://harlau625.wordpress.com/2015/02/02/un-fapt-istoric-putin-elucidat-de-istoriografia-romaneasca/
In ispisoc se arată că siliștea Ceapliniți se află pe Bahlui, între hotarul Buhainiți (Buhalnița) și hotarul Cotnariului. Se mai întărea un loc de moară și iaz pe Bahlui.
Se mai întărește un cut (cut este un cătun, deci cu mai puțin de 10 case), cu numele Verbovți, care este ascultător de Ceapliniți, ce a fost în vechime drept domnesc și pentru care a dat lui Petru Rareș voievod 12 cai buni prețuiți la 12.000 de aspri.
Acest cut Verbovții, este dispărut. Nu se dau detalii, pe unde ar fi fost în vechime, doar că a fost în hotarul târgului Cotnari. Nu poate fi nici Zlodica, un fost sat întemeiat tot de Ștefan cel Mare și populat cu populație ruso – ruteană la 1498, numele de Zlodica este de origine rusească și înseamnă tâlhărița. După nume pare a fi un cut populat cu aceiași populație adusă de Ștefan cel Mare după campania din Polonia la 1498.
Localitatea nu apare în catagrafiile Moldovei din secolele XVII – XIX.
Referințe: Documente privind istoria României, veacul XVI, A.Moldova,(1591 -1600),Ed.Academiei Române, 1952, București.

Comentariile sunt închise pentru Documente medievale despre o localitatea medievală dispărută, Verbovții.

Filed under Uncategorized